نمایندگی و خدمات پس از فروش هواوی، تعمیرات تخصصی گوشی هواوی، تبلت هواوی

ابتدا از سلامت خود هندزفرى گوشی هواوی مطمئن شوید. یعنی در ابتدا هندزفری را به گوشی دیگری وصل کنید و آن را امتحان نمایید. لیست زیر  به شما برای علت یابی بهتر کمک می کند.

سوکت هندزفرى گوشی هواوی را تعویض نمایید

ابتدا سوکت هندزفرى گوشی هواوی چک شود. در صورتی که مشکلی نداشت باید المانها و در انتها آى سى درایور مربوط به هندزفرى را چک نمایید.

ابتدا سوکت هندزفرى گوشی هواوی چک شود. سپس المانهاى مسیر هندزفرى و در انتها آى سى درایور هندزفرى را چک نمایید.

ابتدا سوکت هندزفرى گوشی هواوی چک نمایید. سپس المانهاى مسیر هندزفرى و در انتها آى سى درایور هندزفرى را چک نمایید.

ابتدا سوکت هندزفرى گوشی هواوی چک شود. سپس المانهاى مسیر هندزفرى و در انتها آى سى درایور هندزفرى را چک نمایید.

سوکت هندزفرى گوشی هواوی تعویض شود.

المانهاى مسیر هندزفرى گوشی هواوی چک شود سپس آى سى درایور هندزفرى تعویض گردد.

سوکت هندزفرى گوشی هواوی را تعویض کنید.